MODERNE EN HEDENDAAGSE KUNST.


SCHILDERIJEN EN BEELDEN 19E - 20E EN 21E EEUW.


BREDABAAN 157-159 BRASSCHAAT (2930) , BELGIE
Tel: +32 3 605 21 80 of +32 474 45 15 67
E-mail: info@bartwouters.be


OPEN :
DONDERDAG - VRIJDAG - ZATERDAG - ZONDAG
VAN 14.00 - 18.00 U
OF OP AFSPRAAK BEL 0474.451.567


VERKOOP VAN SCHILDERIJEN EN BEELDEN MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID (conform de verkoopsvoorwaarden)

GRATIS LEVEREN EN PRESENTEREN VAN KUNSTWERKEN. WERELDWIJDE VERZENDING.

 

Verkoopsvoorwaarden :

Onze facturen zijn contant te betalen. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van € 25) als schadebeding.

Elke bestelling betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de klant.

In geval van betwistingen met klanten die geen consument zijn, is uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft.
Ingeval de klant een consument is, zijn bij procedures die de klant ten opzichte van ons start uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft.
Bij procedures die wij opstarten, is naar onze keuze de rechter bevoegd van de woonplaats van de verweerder, de rechter van de plaats waar de overeenkomst ondertekend werd, dan wel de rechter van de plaats van de levering.

In de gevallen waarin de Wet van 01.09.2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing: door de inontvangstneming of het meenemen van de kunstwerken erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan schriftelijk melden aan de verkoper.
Speelt de eerder aangehaalde wet wel, dan moet de klant ons op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit alles op straffe van verval.

De kunstwerken blijven eigendom van Bart Wouters Kunstgalerij tot ze volledig betaald zijn.